Odkazy na metodické materiály pro výuku k tématu válka na Ukrajině

14 min.

Příspěvek přináší anotované odkazy k inspirativním metodickým materiálům, které lze využít pro výuku tématu válka na Ukrajině ve společenskovědních předmětech. V závěru připojujeme několik odkazů na rozcestníky s materiály pro učitele a na informační zdroje, které se věnují psychické podpoře.

Současná situace spojená s válkou na Ukrajině klade před učitele mnohé výzvy. Mnozí pedagogové zvažují, jaká témata vyučovat, jak je vyučovat, jak mluvit s žáky o válce, jak podporovat pocit bezpečí u žáků. Přemýšlejí o tom, jak pomáhat a komu pomáhat, jak podporovat solidaritu u žáků, jak se vyrovnat se současnými tématy ve školách a třídách, které navštěvují ukrajinští, ruští a/nebo běloruští žáci. Otázek je více než odpovědí.

Tímto článkem bychom chtěli přispět k orientaci v nových metodických materiálech, které vznikly k tématu války na Ukrajině. Odkazy proto doplňujeme anotacemi. Neklademe si ambici obsáhnout všechna témata výše zmíněná, proto se cíleně zaměřujeme na lekce, aktivity nebo metodiky do výuky společenskovědních předmětů.

Pokud se budete ve výuce věnovat tématu války na Ukrajině, doporučujeme si vždy zjistit, jak je toto téma zařazeno do výuky jiných předmětů pro danou třídu, aby nedošlo k zahlcení žáků touto problematikou. Doporučujeme na téma válka na Ukrajině aplikovat metody výuky kontroverzních témat, kdy je klíčové debatovat, dávat prostor pro reflexi, kdy si učitel musí ujasnit svůj postoj a rozhodnout se, zda a jak jej bude ve výuce prezentovat. Více informací o tom, jak vyučovat kontroverzní témata, můžete najít v článku Kontroverzní témata ve výuce nebo v metodice Jak vyučovat kontroverzní témata.

Odkazy na metodické materiály

Co nás pálí – válka na Ukrajině [online]. Škola Můj Projekt, 2. 3. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://skolamujprojekt.cz/wp-content/uploads/2022/03/Co_nas_pali_Valka_na_Ukrajine.pdf

Jedná se o aktivitu do dvojic a skupin žáků 4.–5. ročníků základních škol, lze ji využít i v nižších ročnících 2. stupně ZŠ. Realizace aktivity vyžaduje 45 minut. Žáci při brainstormingu pojmenují problémy spojené s válkou na Ukrajině. Následně jsou vybrány tři problémy k řešení a žáci ve dvojicích se na ně dívají z pohledů různých rolí, které jsou uvedeny v metodice. Součástí lekce jsou otázky pro společnou reflexi.

Jak mluvit se žáky o válce na Ukrajině[online]. CEDU, 1. 3. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://cedu.cz/wp-content/uploads/lekce-jak-mluvit-se-zaky-o-valce-na-ukrajine-cedu.pdf

Tato lekce je určena pro žáky posledních ročníků základních škole nebo žáky středních škol a je rozpracována na 2–3 vyučovací hodiny. Cílem lekce je vytvořit prostor pro debatu o míru jako zásadní hodnotě. Materiál upozorňuje, na co je potřeba dát si před realizací lekce pozor (bezpečné prostředí, zobecňování, ověřování informací). Lekce se ve svém centru věnuje klíčové otázce, zda by měly členské země NATO pomoci Ukrajině a vstoupit do ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Nastolení otázky předchází aktivity k zajištění bezpečného prostředí ve třídě a evokační část. Po vyjadřování názorů žáků ke klíčové otázce následují aktivity na okamžité emoční ošetření a pedagogické uzavření lekce. Materiál obsahuje metodické tipy pro učitele i odkazy na informační zdroje.

KUBÍČEK, J. Ruské vojenské intervence [online]. Občankáři.cz, 25. 2. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-ukrajina

Tato lekce je určena pro žáky posledních ročníků základních škol a žáky středních škol. Předpokládaná délka lekce je 45 minut. Materiál se věnuje dřívějším ruským invazím (Podněstří, Čečensko, Jižní Osetie, Krym). Čtyři pracovní listy s popisem situace jsou určeny pro skupinovou práci, jejímž cílem je porovnání dřívějších invazí se současnou situací, identifikování důvodů a záminek a tím i modusu operandi ruských vojenských intervencí. Pracovní listy i metodika obsahují množství odkazů na zdroje jak pro učitele, tak pro žáky. Lekce a přílohy jsou dostupné zdarma, pro stažení příloh je potřeba se na webové stránce registrovat.

NOSKOVÁ, A. Ukrajino, Ukrajino. Metodický portál: Články [online]. 9. 3. 2022 [cit. 2022-03-09]. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/23201/UKRAJINO%2C-UKRAJINO.html

Tato 45minutová lekce vystavěná na modelu E-U-R nabízí učitelům ukázku toho, jak pracovat ve výuce s písní Ukrajino od Tomáše Kluse a jak prostřednictvím písně reflektovat současné dění na relativně bezpečném půdorysu. Aktivita je určena pro žáky posledních ročníků základních škol nebo pro žáky středních škol. Diskuse nad textem písně se dotýkají pojmů, jako je odvaha, vlastenectví, svoboda, demokracie, solidarita. Práce s textem písně vede ke zvědomění toho, že na Ukrajině se bojuje i za svobodu a demokracii u nás. Poslech a interpretace písně vedou žáky k zamyšlení, za co je možné nyní poděkovat. 

O válce se vzdáleným známým [online]. Škola Můj Projekt, 2. 3. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://skolamujprojekt.cz/wp-content/uploads/2022/03/O_valce_se_vzdalenym_znamym.pdf

Jedná se o skupinovou aktivitu cca na 40 minut pro žáky 4.–5. ročníků základních škol, lze ji využít i v nižších ročnících 2. stupně ZŠ. Žáci nejprve připraví profil „svého známého“, který žije jiný život než oni (někdo mimo kolektiv třídy). Následně vedou s touto osobou fiktivní rozhovor o válce na Ukrajině, žáci se svého známého ptají a uvažují nad tím, jak by tato osoba odpověděla na jejich otázky. Důležité jsou nejen odpovědi, ale také otázky. Žáci se tímto způsobem snaží na současnou situaci nahlédnout z více úhlů pohledu.

SLÁMOVÁ, P. Obavy a strachy. Co s tím? [online]. Občankáři.cz, 27. 2. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-obavy-strachy-co-s-tim

Tato lekce je určena pro žáky posledních ročníků prvního stupně základní školy, ale využitelná je i pro starší žáky. Cílem je poskytnout žákům prostor pro vyjádření svých pocitů, resp. obav a strachů. Metodika se věnuje také stereotypům a nálepkování a pracuje s vizuálním ztvárněním států v rámci uměleckého díla Entropa. Aktivita směřuje k podpoře bezpečí a k možnostem pomoci.

SCHULTEN, K. a PROULX, N.  Lesson of the Day: ‘The Invasion of Ukraine: How Russia Attacked and What Happens Next’ [online]. The New York Times, 24. 2. 2022, akt. 1. 3. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW:​​​​​​https://www.nytimes.com/2022/02/24/learning/lesson-plans/lesson-of-the-day-the-invasion-of-ukraine-how-russia-attacked-and-what-happens-next.html

Popis lekce je dostupný pouze v anglickém jazyce a navazuje na stejnojmenný článek z NYT 24. 2. 2022. Aktivita začíná hledáním kořenů konfliktu, hlavní část je pak vystavěna jako odpovědi na otázky ke zveřejněnému článku. Autorky lekce vyzývají mladé lidi k vyjádření a publikování jejich názoru na konflikt, příspěvky je možné si prohlédnout. Lekce je zakončena ukázkou toho, jak je možné nyní pomáhat.

TAJNÝ UČITEL:  Ruský útok na Ukrajinu z pohledu čtyř médií. [online]. Tajnyucitel.wordpress.com, 27. 2. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://tajnyucitel.wordpress.com/2022/02/27/metodika-rusky-utok-na-ukrajinu-z-pohledu-ctyr-medii-dalsi-aktivity/

Aktivita ukazuje, jak je možné se ve výuce věnovat tématu dezinformací a informační války v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Metodika je mezipředmětová, lze ji využít v hodině dějepisu, společenských věd, mediální výchovy, angličtiny apod. Autor ukazuje možnosti skupinové práce, kdy žáci sledují zprávy o zahájení ruského útoku na Ukrajinu. Tedy jedna konkrétní událost ve čtyřech médiích. Žáci mohou analyzovat nejen obsah zpráv, ale také jazykovou a obrazovou složku. Případně je možné analyzovat titulní stránky různých novin z celého světa vztahující se ke dni zahájení války. Pracovní listy pro žáky a tabulka pro záznam jsou k dispozici ke stažení. Aktivitu bychom doporučili pro žáky posledních ročníků základních škol nebo pro žáky středních škol.

VODIČKOVÁ T.  Ukrajina [online]. Občankáři.cz, 15. 2. 2022. [cit. 2022-03-07]. Dostupný z WWW: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-ukrajina

Tato lekce byla připravena těsně před zahájením války na Ukrajině jako reakce na vzrůstající napětí. Pracovní list pro žáky propojuje učivo literatury, dějepisu a mezinárodních vztahů. Přibližuje Gogolovu novelu Taras Bulba, dokument Blízký daleký východ, Štětinovu povídku Taras Bulba a knihu Tomáše Forró Donbas. Lekce je připravena na 90 minut a je určena především pro žáky středních škol. Článek s lekcí obsahuje odkazy pro samostudium učitele (zdroji jsou ČT, ČRo, Respekt, Asociace pro mezinárodní otázky atd.). Lekce a přílohy jsou dostupné zdarma, pro stažení příloh je potřeba se na webové stránce registrovat.

Obecně o Ukrajině a válce na Ukrajině

Ukrajina [online]. META, 2022. Dostupný z WWW: https://www.edu.cz/ukrajina/https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/Ukrajina.pdf

2022 Ruská invaze na Ukrajině [online]. Wikipedia, 2022. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_invaze_na_Ukrajinu_(2022) 

Odkazy na webové rozcestníky s více materiály pro učitele

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině. In Edu.cz [online].  MŠMT, 2022. Dostupný z WWW: https://www.edu.cz/ukrajina/

Podpora vyučujícím v kontextu vpádu ruské armády na Ukrajinu. [online].  Na Zemi, 2022. Dostupný z WWW: https://www.nazemi.cz/cs/podpora-vyucujicim-ukrajina

Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity. In Jeden svět na školách [online]. Člověk v tísni, 2022. Dostupný z WWW: https://www.jsns.cz/valka-na-ukrajine/valecny-konflikt-jako-tema-ve-vyuce#proc-mluvit-o-valce

Válka na Ukrajině. In ČT Edu [online]. Česká televize, 2022. Dostupný z WWW: https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/valka-na-ukrajine

Válka na Ukrajině. Materiály a aktivity JSNS k současnému dění. In Jeden svět na školách [online]. Člověk v tísni, 2022. Dostupný z WWW: https://www.jsns.cz/valka-na-ukrajine

Válka na Ukrajině: Užitečné materiály pro pedagogy k migraci, autoritářství i emoční podpoře žáků. In Varianty [online], 2022. Člověk v tísni. Dostupný z WWW: https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp

Vzdělávací rozcestník k současné situaci na Ukrajině. In Samet na školách [online]. Post Bellum. Dostupný z WWW: https://sametnaskolach.cz/ukrajina/

Odkazy na materiály k tématu psychické podpory

Jak mluvit s dětmi o válce? [online]. Centrum LOCIKA, 2022. Dostupný z WWW: https://www.detstvibeznasili.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

Příručka pro školy v době katastrofické události [online]. NUDZ, 2022. Dostupný z WWW: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prirucka_-pro_skoly_katastroficka_udalost.pdf

Reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost [online]. Centrum LOCIKA, 2021. Dostupný z WWW: https://www.detstvibeznasili.cz/novinky/reakce-deti-na-katastrofickou-udalost

Literatura a použité zdroje

[1] – PETŘÍK, Jaroslav. Kontroverzní témata ve výuce. 2014. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [https://clanky.rvp.cz/clanek/19289/KONTROVERZNI-TEMATA-VE-VYUCE.html].

[2] – Jak vyučovat kontroverzní témata. 2017. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/40fe76c036f4342d9274038d03240b78d9dc58f4_uploaded_2017_kt_jak-vyucovat-kt_ucitele.pdf].