Lektoři na konferenci 2023

Zkušení učitelé a lektoři předávali účastníkům své tipy a zkušenosti na tematických workshopech, zaměřených na digitální technologie a rozvíjení digitálních kompetencí. Učitelé mohli vybírat ze čtyřiceti různých workshopů.

(setříděno v abecedním pořadí dle příjmení lektora)


RNDr. Ing. Peter Agh

Peter se věnuje jak odborné informatice, tak didaktice informatiky. V odborné rovině pracuje jako business architekt a složité procesy a systémy vysvětluje dospělým. V didaktice složité pojmy a systémy vysvětluje dětem.

Workshop

Výuka nové informatiky na 1. stupni

Jak vyučovat témata nové informatiky zábavným a podnětným způsobem? Kódování informace a jak jej učit konstruktivisticky. Od obrázků k modelování. Od zapisování do tabulek k přemýšlení o datech. Algoritmizace a programování. Nejen ovládání počítače, ale také porozumění technologiím. 


Mgr. Štěpánka Baierlová

Vystudovala učitelství na MFF UK a od té doby se věnuje pedagogické praxi na různých typech škol. V současné době učí na ZŠ Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a robotiku. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky, pro kterou se snaží získat i dívky. Ráda zkouší nové metody a neustále se snaží hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál. Věnuje se vzdělávání pedagogů v oblasti nové informatiky, robotiky a didaktiky matematiky. V roce 2020 získala druhé místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic a o rok později postoupila do světového finále mezi TOP 50 inspirativních učitelů světa. 

Workshop

Pracujeme v redakci aneb Digikompetence v každém předmětu

V první části workshopu si na vlastní kůži vyzkoušíte lekci zaměřenou na práci v redakci podobně jako naši šesťáci. Vyzkoušíme si různé pozice, které jsou potřeba pro práci s textem – korektor, content provider, grafik a dtp operátor. Ve skupinkách upravíme text, zkontrolujeme jeho obsahovou i typografickou správnost, doplníme obrázky a zpracujeme do publikovatelného výstupu. Následně se na prožitou lekci podíváme očima pedagogů, pobavíme se o tom, jaké digitální kompetence jsme rozvíjeli a jak můžeme podobné aktivity zařadit do své výuky napříč předměty. Workshop je určen vyučujícím všech předmětů.

Workshop

Společné přemýšlení nad tím, jak rozvíjet digikompetence v matematice

Na tomto workshopu si nic nevyzkoušíte, přesto si myslím, že bude přínosný. Pojďme společně prozkoumat jednotlivé složky digitálních kompetencí a společně přemýšlet. Zkusíme zjistit, jak konkrétně nám mohou technologie pomoci proměňovat výuku matematiky tak, aby odpovídala současnému světu. A na druhou stranu, jak můžeme právě v rámci matematiky přispět k tomu, aby z našich škol odcházeli žáci, kteří dokáží technologie smysluplně a efektivně využívat pro svou práci i ve volném čase. Workshop je určen pro zájemce působící na všech stupních vzdělávání.


Mgr. Klára Bílová

Jsem učitelka 2. stupně základní školy s aprobací matematika – informatika. Jsem certifikovanou konzultantkou společnosti Bakaláři a pro NPI lektoruji již 3 roky různé webináře, kurzy, setkání. V době covidu jsem byla na druhé mateřské dovolené a z dálky sledovala změny, které se děly ve školství v době distanční výuky a pomáhala jsem vzdělávat učitelé (i žáky) v dovednostech, které jim pomáhaly při výuce. Nyní se snažím rozvíjet obě strany vzdělávání, včetně sebe, i nadále, a to hlavně prakticky.

Workshop

Rozvoj digitální kompetence v matematice

Workshop bude zaměřen na praktickou ukázku rozvoje digitální kompetence žáků na 2. stupni ZŠ. Demonstrace příkladů bude převážně v rámci předmětu matematika 2. stupně s možným využitím i v dalších předmětech. Účastníci budou seznámeni s modelem SAMR, Profilem učitele21, naučí se pracovat s elektronickou nástěnkou a budou jim představeny vybrané nástroje pro výuku matematiky, jakož i konkrétní příklady v oblasti čísla a proměnných, poměru, procent, dat, závislosti a geometrie.


PhDr. Lukáš Borovička

Vystudoval Univerzitu Karlovu (obory český jazyk a literatura, historie, učitelství). Absolvoval roční studijní stáž na University College London. Má za sebou i publikační činnost v oboru dějiny české literatury (je například spoluautorem učebnicové řady Nová literatura pro střední školy). Má zkušenosti s výukou na gymnáziích a na VŠ. Zajímá se o digitalizaci ve vzdělávání (člen týmu metodiků NPI ČR), podporu nadání a o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. 

Workshop

Začínáme s argumentací

Workshop prakticky ukáže, jak za pomoci digitálních nástrojů rozvíjet kompetence žáků v oblasti argumentace. Zkusíme si tvorbu argumentu a posléze jeho zapojení do celé struktury argumentace. Jako inspiraci v této činnosti využijeme i umělou inteligenci a různé databáze argumentů. Pozornost bude věnována také zpětné vazbě. Výsledný produkt, takzvaný argumentační esej, může být chápán jako určitá alternativa k domácím slohovým pracím, které dnes právě kvůli možnostem umělé inteligence ztrácejí ve výukovém procesu na významu.


Mgr. Anna Drobná

Věnuje se zejména výzkumu na Univerzitě Karlově v oblasti výuky digitálních technologií na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou didaktických materiálů k seriálu Datová Lhota.

Workshop

Datová Lhota: Digitální technologie pro 1. a 2. stupeň zábavně

Digitální technologie jsou jeden ze čtyř okruhů nové informatiky. Její obsah úzce souvisí například s výukou bezpečnosti na internetu. Ukážeme si, jak mohou učitelé 1. stupně a začátku 2. stupně ZŠ jednoduše a zábavně tento okruh vyučovat pomocí modelových hodin k animovanému seriálu Datová Lhota.


Mgr. et Mgr. Václav Fiala

Václav Fiala vystudoval přírodovědeckou fakultu na Jihočeské univerzitě. Než se vydal na dráhu učitele, věnoval se experimentální biologii rostlin. Nadšení pro vlastní objevování se snaží předávat i v rámci pedagogické profese, a proto vytvořil unikátní učební pomůcku – Badatelský deník. Na škole, kde učí integrované přírodní vědy, působí také jako pedagogický zástupce. Lektorování a mentoringu se věnuje i mimo svoji školu a sám se v této oblasti dále vzdělává. Věří, že učitel by neměl být osamoceným vojákem v poli, ale má sdílet své úspěchy i neúspěchy s druhými a profesně se stále posouvat.

Workshop

Rozvoj digitálních kompetencí v přírodních vědách

Přírodní vědy přímo vybízí k experimentování. Jak lze přírodovědné předměty propojit v jeden předmět? Jak mohou pomoci digitální technologie? Jak cíleně rozvíjet digitální kompetence? Přijďte si to vyzkoušet a zažijte integrovanou výuku přírodních věd a rozvoj digitálních kompetencí na vlastní kůži.


PhDr. Zbyněk Filipi

Vystudoval obor učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické informatiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů. Je hlavním autorem učebnice Práce s daty.

Workshop

Tvorba na Wikipedii jako prostředek k rozvoji digitální kompetence

Zaměříme se na představení možného rozvoje digitální kompetence v jednotlivých předmětech pomocí internetové encyklopedie Wikipedie a s ní souvisejících projektů. Wikipedie bude představena jako univerzální zdroj, který lze smysluplně využít ve výuce na různých úrovních. Soustředíme se především na pestré spektrum činností, které souvisí s tvorbou digitálního obsahu na Wikipedii. 


Mgr. Markéta Emmer Illová

Jsem absolventkou PedF MU Brno s aprobací český jazyk a občanská výchova, jako učitelka pracuji na 2. stupni ZŠ již přes dvacet let. Na počátku profesní kariéry jsem učila na SOU. Na současném působišti na Základní škole Velké Opatovice vyučuji také informatiku a dějepis. Zabývám se čtenářskou gramotností, mezipředmětovými vztahy, propojováním zkušeností, využíváním digitálních nástrojů v různých předmětech a zejména hledáním nových a zajímavých cest. Také se věnuji v NPI lektorování v oblasti digitálních kompetencí, zejména v dějepisu a češtině.

Workshop

Objevné cesty po moři digitálních kompetencí

Společně se podíváme na možnosti zavádění digitálních kompetencí zejména v dějepisu, ale nejen v něm. Vyzkoušíme jednoduché i složitější aktivity, které rozvíjejí digitální kompetence. Podíváme se, jak nám moderní technologie zpřístupňují minulost, na možnosti práce s digitalizovanými zdroji a na badatelskou výuku.


Mgr. Daniel Janata

Lektor, učitel a metodik NPI pro 1. stupeň ZŠ zabývající se rozvojem digitální kompetence žáků a hledáním vhodných metod, forem a postupů, jak efektivně využívat digitální technologie v konstruktivistické výuce.

Workshop

Kooperativní výuka v online prostředí žáků 1. stupně ZŠ

Vyzkoušíme si práci s digitálními nástroji v prostředí, tématech, která vytvářejí podmínky pro kooperativní výuku v online prostředí. Zažijeme kooperativní učení v rámci vybraných témat a rozdílných činností pracovních skupin včetně navazujícího vzájemného učení. Budeme reflektovat přínos jednotlivých digitálních nástrojů, jejich vliv na kooperativní výuku, aktivní a vzájemné učení žáků. Zvědomíme si rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci využití daných digitálních prostředků a prostředí. 


Mgr. Pavlína Jurzykowská

Miluji učení dětí i učení se. Jsem bývalá novinářka. V současnosti nadšená, a snad i zkušená, učitelka francouzského jazyka, mediální výchovy a výchovy k občanství a také metodička Národního pedagogického institutu pro projekt NPO 3.1 Digi. Ráda překračuji hranice tvořivosti tím, že do výuky zařazuji i netradiční, dnes nejčastěji digitální, metody. Má pedagogická vize je pevně ukotvena v přesvědčení, že žijeme v době, kdy nám svět jedniček a nul nabízí mnoho nástrojů, díky kterým lze učit poutavěji a efektivněji.

Workshop

DIGI-MIX (nejen) pro jazykáře

Hlavním cílem tohoto kurzu bude tvorba chytrých příprav v prostředí virtuální nástěnky Padlet. Poté se naučíme tvořit digitální vizuální mapu pomocí aplikace MIRO, která pomáhá žákům strukturovat a organizovat získané vědomosti. V rámci těchto aktivit si účastníci osvojí dovednost získat požadované informace, online materiály, fotografie a zvukové nahrávky, třídit je, upravovat a vkládat do aplikací a tyto dovednosti vztáhnout k digitálním kompetencím. Ve druhé části kurzu představím mé nejoblíbenější digitální výukové aktivity z hodin francouzštiny, VKO a mediální výchovy. Na závěr se učitelé mohou těšit na degustaci té nejlepší čokolády na světě – protože si zaslouží být hýčkaní!


Mgr. Veronika Korbelová

Vystudovala jsem PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český a německý jazyk pro střední školy. Vyučovala jsem na odborných středních školách v Praze, nejdříve na oboru cestovní ruch, poté na Českoslovanské akademii Dr. Edvarda Beneše, posledních pět jsem působila na VPŠ a SPŠ policejní MV v Praze, kde jsem učila jak dospělé studenty, tak i žáky střední školy. Zajímavou zkušeností pro mě zde byla také výuka českého jazyka pro cizince v kurzech určených německým policistům z příhraniční oblasti. V současné době pracuji jako učitelka němčiny a češtiny na gymnáziu Nový PORG. Působím také jako metodička pro digitální technologie v Národním pedagogickém institutu a koordinuji projekt pro výuku cizinců online ve společnosti META. Pracuji také jako jazyková animátorka pro společnost Tandem, snažím se motivovat žáky základních škol ke studiu německého jazyka. Ve výuce využívám moderní metody vyučování, které si kladou za cíl žáky motivovat a aktivizovat. Své stávající znalosti se snažím prohloubit účastí na různých seminářích a stipendijních pobytech. Mým velkým koníčkem je moje rodina, cestování a pěší turistika. Mým snem je obejít celou Českou republiku. Také ráda čtu, chodím do divadla, vařím a peču.

Workshop

Jak učit cizí jazyky nejen digi, ale i efektivně a hravě

Aplikace umí hodiny jazyků rozehrát, proto je příspěvek určený učitelům cizích jazyků, kteří chtějí za pomoci digitálních technologií svoji výuku oživit a nabídnout zajímavou a motivující výuku. Představím své top aplikace (Kapwing, Canva, Strange Garden), které mi pomáhají u žáků rozvíjet a upevňovat slovní zásobu, nacvičovat jednoduché věty i složitější větné struktury, ale hlavně motivují žáky aktivně cizí jazyk používat. Prakticky si vyzkoušíte zábavné a užitečné aktivity vhodné pro žáky ve věku 12–⁠19 let. Půjde například o tvorbu plakátu, interaktivních cvičení, videa nebo výukové kartičky. Myslím, že vaši studenti se mohou už teď těšit, co jim na hodině představíte.   


Mgr. Ludmila Kovaříková

Mgr. Ludmila Kovaříková učí na ZŠ ve Vranovicích český a anglický jazyk. Dlouhodobě se zabývá čtenářskou a digitální gramotností. Snaží se učitelům ukázat, že technologie neoslabují chuť číst, ale naopak rozšiřují naše možnosti a mění přístup k informacím. Věří, že čtenářství a digitální svět podporují naši zvídavost, a proto právě v nich hledá prostředky, které by dětem pomáhaly nacházet radost v objevování světa. Je členkou skupiny GEG Učte s námi, publikuje na svých stránkách a sociálních sítích.

Workshop

Rozvoj digitálních kompetencí s AI (nejen) v češtině

V dnešní době se setkáváme s obrovským množstvím aplikací s umělou inteligencí, kterou zkoušíme používat jak pro sebe, tak pro naši výuku. Při této přemíře se naskýtá klíčová otázka, jaké dovednosti bychom měli v souvislosti s AI vyučovat. Během tohoto workshopu si ukážeme několik příkladů použití umělé inteligence ve výuce a prozkoumáme, co přesně tímto způsobem žáky učíme.


Mgr. Nikola Kudrnáčová

Jsem učitelkou v klasické ZŠ, pedagogické praxi se věnuji více než deset let. Pracuji jako metodik a lektor pro 1. stupeň při NPI ČR. Věnuji se zejména digitální kompetenci, ve škole navíc výuce ČJ pro žáky s OMJ. Jsem zastáncem zážitkové pedagogiky. Pracovala jsem jako zapojený učitel z praxe při PedF UK Praha. Věnuji se mimo jiné i tvorbě školních vzdělávacích programů.

Workshop

Rozvoj digitální kompetence ve všech ročnících 1. stupně ZŠ

Účastníci si vyzkouší náměty aktivit, které podporují rozvoj digitální kompetence na 1. stupni ZŠ. Seznámí se s cíli digitální kompetence, gradací jednotlivých aktivit a cílů pro žáky. Zažijí zábavné činnosti, které podporují rozvoj digitální kompetence a seznámí se s využitím umělé inteligence na 1. stupni ZŠ. 


Mgr. Zuzana Kuželová

Učitelka informatiky, fyziky a ICT koordinátorka. Certifikovaná lektorka Microsoft Innovative Educator Expert, Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Superlektorka rozvoje Digitálních kompetencí pro sborovny. Ve svých hodinách pracuje s robotickými hračkami a stavebnicemi, inovativními technologiemi a využívá moderní metody učení. Při výuce programování ráda používá Micro:bit a Minecraft: Education Edition. Věnuje se aktivitám rozvíjejícím kompetence pedagogů 1. i 2. stupně v souvislosti s novou informatikou.

Workshop

Praktické příklady nových technologií využitelné na základních školách – první i druhý stupeň

Workshop bude zaměřený na ukázku praktických příkladů různých technologií, využitelných na základních školách jak prvního, tak druhého stupně. Vše bude doplněno i o využívání technologií v různých předmětech. Součástí programu budou i diskuze s účastníky, kdy přesně rozebereme reakce dětí v různých situacích. Veškeré praktické ukázky budou obohaceny o zajímavé zdroje informací tak, aby si účastníci mohli vše nejen prakticky vyzkoušet z pohledu žáka, ale zároveň následně nastudovat či vyzkoušet a připravit si pro svoji výuku. Dotkneme se jak testování, tak blokového programování, zároveň i výuky informatiky bez počítačů. Pro účastníky, kteří nebudou mít svá zařízení, máme připravenou mobilní učebnu Microsoft Surface.


Mgr. Hana Mahnelová

Jsem středoškolská učitelka s více jak třicetiletou praxí na gymnáziu a určitou zkušeností s využitím digitálních technologií ve výuce matematiky a chemie.

Workshop

Jak můžeme rozvíjet digitální kompetence žáků ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a na střední škole

Jestliže jako učitelka cílím na rozvoj digitálních kompetencí žáků v matematice, pak bych měla podporovat žáky v účelném používání digitálních technologií především k efektivním výpočtům, geometrickým konstrukcím, modelování, vizualizacím, ověřování, statistickým zpracováním a k práci s grafy. K tomu mohu využít například specializované softwary, simulační programy nebo kalkulátory. Účelem workshopu bude praktické seznámení se s náměty a ukázkami úloh s využitím vybraných programů (GeoGebra, MS Excel), simulací (PhET) a vlastního kalkulátoru. 


Mgr. Karel Malík

Učitel zeměpisu a informatiky na malé vesnické škole. Nadšenec do map a produktů Google ve školství. Rád nachází správnou cestu nejen v přírodě, kde se cítí skvěle, ale také ve svých hodinách, ve kterých se snaží kombinovat různé styly výuky včetně těch zaměřených na rozvoj digitálních kompetencí žáků.

Workshop

Digitální jednohubky v zeměpise

Nechte se inspirovat a nahlédněte pod pokličku digitálních kompetencí v zeměpise. Představíme si pět jednoduchých aktivit, které svým charakterem přesahují i hranice samotného předmětu. Společně vytvoříme lehký kvíz, proletíme se nad naší planetou, propojíme zeměpis s informatikou, nadzvedneme pokličku dálkového průzkumu Země a v závěru odejdeme s vytvořeným kartogramem. Těšit se můžete i na digitální dezert. 


Mgr. Nikola Mihulková

Po studiu pedagogické fakulty jsem získala skvělé zázemí na Masarykově ZŠ v Plzni, kde jsem paní učitelkou na 1. stupni a také koordinátorkou ŠVP. Právě na této škole, kde se osmým rokem vyučuje předmět Robotika již na 1. stupni, jsem se dostala k této problematice ještě předtím, než vyšlo nové RVP ZV 2021 s novou informatikou. Na škole na 1. stupni kromě své kmenové třídy učím právě tento předmět. Dále spolupracuji s NPI v rámci témat nové informatiky, digitální klíčové kompetence a jako konzultant ŠVP pro školy v Plzeňském kraji. Technologie se staly každodenní součástí našich životů, proto věřím, že pokud s technologiemi pracujeme s žáky smysluplně, pak je opravdu připravujeme na jejich budoucí život.

Workshop

DIGIDIVY ve světě zvířat aneb Rozvoj digitální klíčové kompetence u žáků „nečtenářů“

Na tomto workshopu se účastníci přesvědčí o tom, že digitální klíčová kompetence lze rozvíjet u žáků již od začátku školní docházky. Prostřednictvím různých aktivit v jednotlivých předmětech si účastníci v roli žáka „nečtenáře“ vyzkouší, že to opravdu lze. 


Mgr. Kateřina Müllerová

Jsem spoluautorkou lekcí vzdělávacího programu NPI Rozvoj digitálních kompetencí ve fyzice a chemii. Zabývám se rozvíjením digitálních kompetencí dětí a kreativním využitím technologií v přírodovědných předmětech. Vyučuji fyziku, chemii a biologická praktika na základní škole Lesní v Liberci.

Workshop

Hraní s QR kódy

QR kódy jsou skvělým pomocníkem ve výuce. Účastníci workshopu dostanou několik praktických tipů, jak s nimi pracovat v hodinách, zahrají si hru, ve které budou plnit úlohy z chemie a fyziky a seznámí se s tvorbou a vytvářením grafických designů QR kódů.


PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Ondřej Neumajer je konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar digitalizace ve vzdělávání.

Workshop

Kompendium umělé inteligence ve vzdělávání

Workshop shrnuje dosavadní bouřlivý nástup generativní umělé inteligence, která vtrhla do škol a kromě inovací přináší i spoustu otázek. Součástí je sdílení zkušeností mezi účastníky s využíváním AI ve výuce a přípravě na ni, představení vybraných nástrojů a zvědomění změny role učitele v kontextu rozšiřování možností umělé inteligence. Pokusíme se nastínit, jaký další vývoj nás v této oblasti čeká. 


MgA. Jan Pfeiffer

Je multimediální umělec, pedagog a kurátor žijící v Praze. Ve své tvorbě se zabývá otázkou vztahu člověka a architektury. Nejčastěji pracuje s médii kresby, animace, filmu, scénografie, instalace a sochy. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Jiřího Příhody. Během své kariéry uskutečnil 27 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách i zahraničí, například v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku, Korei a Číně. Absolvoval mnoho zahraničních stáží a rezidencí, například na Cooper Union v New Yorku, kde navázal řadu profesních kontaktů. Věnuje se rovněž kurátorským projektům, devátým rokem organizuje galerii Pavilon v centru Prahy, kde se soustředí na prezentaci experimentálních uměleckých projektů nejmladší generace. Pracuje také jako architekt výstav a filmů, za svou práci byl nominován na cenu českého Lva za film Cesta Ven. Intenzivně se věnuje pedagogickým činnostem, vyučoval na Americké Univerzitě SIT Study Abroad –⁠ School for International Training, kde vedl ateliér nových medií. Dále působil v roli konzultanta v rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci Nadace Proměny vytvářel a realizoval edukační program. V současné době vyučuje na PedFUK v Praze na Katedře výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby. Na této katedře současně dokončuje doktorandské studium.

Workshop

Možnosti využití digitálních technologií ve výtvarné výchově

Účastníci workshopu si vyzkouší konkrétní výtvarný postup na základě prvního dílu Možnosti využití Digitálních technologií ve výtvarné výchově. První díl se věnuje technice "Open form" –⁠ otevřené hry a vzájemné spolupráce. Po promítnutí prvního dílu proběhne společná diskuze a následně si vyzkouší princip Open formy naživo.


Mgr. Klára Pirklová

Jsem lektorka ve vzdělávání dospělých a learning designerka. Učím učitele pomocí technologií zjednodušovat to, co už dělají. Pomáhám prošlapávat nové cesty. Mám čtyři školou povinné děti, které mě v tomto smyslu dost udržují v kondici.

Workshop

Jak rozvíjet digitální kompetence ve vašem oboru

Digitální technologie umí usnadnit život i výuku. Co se může jevit obtížné a nepředstavitelné, možná vyžaduje jen první krok. Možná stačí se na chvíli vžít do žáků a vyzkoušet si pár zajímavých aktivit. Přesně k tomu vás zvu v rámci tohoto workshopu. Je určený pro všechny bez ohledu na obor.


Ing. Bc. Michaela Rejnová

Jako lektorka jazykových animací pro Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže Tandem jsem měla tu možnost účastnit se interaktivních workshopů věnovaných novým médiím, diverzitě a učení hrou. Pracovala jsem na mezinárodních projektech Na jedné lodi a Mezi světy, během kterých děti, žáci, studenti i dospělí v rámci kulturního teambuildingu a vzdělávání tvořili animovaná videa. Nyní pracuji pro NPI ČR jako lektorka kurzů a tvůrce metodických materiálů v oblasti umění a kultura v projektu NPO 3.1 DIGI. Učím na základní škole a věnuji se projektům rozvíjejícím inovace ve výuce.

Workshop

Stop Motion Studio ve VV

V našem workshopu si vyzkoušíme praktickou práci se Stop Motion Studiem, ve kterém vytvoříme animované video vhodné do hodin výtvarné výchovy a tvořivých činností. Nejprve si ukážeme příklady videí, která vznikla v rámci hodin VV a výtvarných workshopů, dále pak postup natáčení, tipy a triky používané ve Stop Motion Studiu. Povíme si také o úskalích a omezeních této aplikace a ukážeme si také aplikaci CapCut pro úpravu videí. Následně budeme v menších skupinách natáčet animovaná videa, vyzkoušíme si práci s aplikacemi, úpravu videí a sdílení dat. Na závěr se podíváme na výsledky naší práce, dáme si k ní zpětnou vazbu a nasdílíme praktické zkušenosti s tvorbou digitálních animací v hodinách VV a TČ.


Mgr. Miroslav Slowik

Didaktik na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, zaměřuje se na rozvoj škol v regionech při zavádění kompetenčních předmětů dle Strategie 2030+. Staví moderní vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám a vede pedagogické lídry. Pro Národní pedagogický institut připravuje komplexní kurz Dílna mluveného slova. Jeho cílem je zavádět interdisciplinaritu do škol, čímž se zaměřuje nikoliv na vzdělávací obory, nýbrž na témata, která jsou do školy vnášena jako badatelské otázky.

Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D. 

Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D. je metodička v oblasti čtenářské gramotnosti a digitálních kompetencí. Kromě učení (výuka aj, vedení čtenářských dílen či kurzů tvůrčího myšlení) ji moc baví tvůrčí psaní. Napsala několik povídek a pohádek pro děti, scénářů ke krátkým vzdělávacím filmům a povídkovou učebnici čtenářské gramotnosti.  Spolupracuje s o.p.s. Adra a působí jako odborná garantka pro rozvoj digitálních kompetencí na MPSV.

Workshop

Píši, mluvím, naslouchám: využití digitálních technologií v kompetenční dílně českého jazyka

Příprava textu pro psanou nebo mluvenou publikaci na veřejné platformě je základním předpokladem výuky českého jazyka. Cílem je zásah do čtenářské nebo posluchačské základny a rozvoj všech základních kompetencí včetně digitálních. Účastníci semináře budou v praktické činnostní a kompetenčně zaměřené dílně postaveni před problémový úkol, který musí ve vzájemné součinnosti vyřešit a v časovém limitu publikovat. Budou k tomu potřebovat 3 K: komunikaci, kooperaci a kreativitu. Tyto tři složky jsou nedílnou součástí vzdělávání ve 21. století. Pojďme si je společně vyzkoušet, abychom je mohli do škol zavést na základě vlastní zkušenosti.


Ing. Miroslav Staněk

Steam dreamer. Fyzik a filozof, který se zajímá o historii i budoucnost (nejen vědecko-technického) poznání. Lektor a metodik, který hledá různé způsoby implementace ICT do výuky. Vášnivě sbírá a čte staré učebnice, v nichž se snaží nalézt pochopení současnosti i poučení pro budoucnost výuky technických a přírodovědných předmětů. Na stará kolena se znovu učí programovat a nestačí se divit, jak se svět (techniky) proměňuje doslova před očima a pod rukama. Svůj údiv a několik málo poznatků se snaží rozšiřovat mezi učitele. Je „styčným důstojníkem“ měřicího systému PASCO Scientific pro ČR. Ve vzácných chvílích volna systematicky ničí některý z hudebních nástrojů, kterými se rád obklopuje, nebo je na rybách.

Workshop

Jak zachránit Newtona, Ohma a Pascala před novou informatikou

Seminář se zaměřuje na propojení fyzikálních badatelských pokusů s moderními informatickými technologiemi. Poskytuje konkrétní příklady, jak lze rozvíjet digitální kompetence prostřednictvím fyzikálního učiva. I když je seminář orientován fyzikálně, principy prezentované v něm jsou obecně platné pro přírodní vědy a mohou být aplikovány i na chemii a biologii. Účastníci se seznámí s praktickými příklady badatelských experimentů v oblasti fyziky, které jsou podpořeny digitálními technologiemi a ICT – měření fyzikálních fenoménů za pomoci souboru senzorů. Analýza těchto experimentů ukáže, že tradiční výuka přírodních věd se vzájemně nemusí vylučovat ani s rozvojem informatického myšlení, ale lze je úspěšně propojit. Seminář přináší inspiraci a nástroje pro pedagogy, kteří chtějí rozvíjet digitální kompetence (a informatické myšlení žáků) v rámci výuky přírodních věd.


Mgr. Magdalena Tylová

Na konzervatoři vystudovala obor Taneční divadlo, poté absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU. V současné době patří k týmu ZŠ Labyrinth v Brně, kde učí na 1. stupni. Vede matematickou sekci a zaměřuje se na práci s nadanými dětmi. Při práci třídní učitelky uplatňuje principy nenásilné komunikace. Snaží se vidět a slyšet své žáky a výuku připravovat s ohledem na jejich potřeby a možnosti –⁠ využívá metody kritického myšlení a formativního učení. S žáky pracuje na rozvoji čtenářství a pisatelství, a snaží se nacházet smysluplné mezipředmětové vztahy.

Workshop

Zaměřme se na detail

Umíte fotit? A mohla bych to vidět? Účastníci workshopu si budou moci užít zážitkovou modelovou lekci, která je zaměřena na rozvoj digitální kompetence žáků 1. stupně ZŠ. V rámci rozboru lekce se zaměříme na to, jaké byly využity prvky formativního učení a co konkrétního žákům při jejich učení pomáhalo. Workshop je určen zejména učitelům 1. stupně ZŠ, ale inspiraci pro svou výuku v něm mohou najít i ostatní. V případě příznivého počasí se část workshopu uskuteční venku.


Vít Voráček

Od roku 2017 project manager spolku Animánie, který se stará o celoroční filmově-výchovné aktivity Animánie. Navíc produkčně zajišťuje projekt metodiky Animetod. Je také lektorem animace v rámci Animánie i mimo ni.

Mgr. Martina Voráčková

Zakladatelka Animánie, výtvarná pedagožka s dlouholetou praxí na ZUŠ, spolutvůrce online metodiky Animetod, učebnice FAV Filmouka a dalších projektů, metodička a lektorka.

Workshop

Online metodika Animetod – ukázka lekce kreslená animace

Ukázková lekce online metodiky Animetod. Budete si moci vyzkoušet, jak lze využít metodiku nejen v hodinách výtvarné výchovy. Proniknete do tajů kreslené animace, která je specifickým druhem animace se zajímavou škálou vyjadřovacích prostředků. Přenesete slovní obsah do oživlého, rozpohybovaného obrazu. Nejen pomocí digitální techniky si vyzkoušíte princip animace.


PhDr. Renata Votavová

Speciální pedagog, vyučuje na základní škole zřízené podle § 16 odstavec 9 žáky s postižením. V současné době vede v Národním pedagogickém institutu tým oddělení Společného vzdělávání, který se zabývá podporou inkluze ve školách.

Mgr. Milena Tunkerová

Je ředitelkou Základní školy Kroměříž, 1. máje, zřízené podle § 16 odstavec 9, pro žáky s mentálním postižením. V současné době je v Národním pedagogickém institut lektorkou a konzultantkou v oblasti digitálních technologií a nové informatiky.  

Workshop

Inspirace k rozvoji digitálních kompetencí u žáků s mentálním postižením

Seminář formou workshopu umožní účastníkům spolu s lektory hledat možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením. Vyzkoušíme si práci s digitálními technologiemi při výuce jednotlivých oborů tak, aby to nepůsobilo komplikace v práci učitele a pro žáky bylo využití technologií motivujícím prvkem.  


Mgr. Pavel Žalský

Pocházím z Krkonoš, kde učím na základní škole nám. Míru ve Vrchlabí. Předtím jsem učil v nedalekém Hostinném. Můj přístup k výuce formoval skauting a lektorování na skautských kurzech, práce muzejního pedagoga a v posledních dvou letech také projekt Dějepis+. Mám za to, že dějepis může být velké dobrodružství plné poznání, přemýšlení a bádání, pro které lze skvěle využít digitální nástroje.

Workshop

Virtuální dějepisné bádání

Během workshopu si účastníci v roli žáků vyzkouší rozvíjení digitálních kompetencí ve výuce dějepisu při řešení badatelských otázek, a to s pomocí volně dostupných 3D rekonstrukcí, virtuálních prohlídek a panoramatických fotografií, které využijí jako zdroje poznání. Navštívíme Řím, hrad a možná i katedrálu a další historické objekty. Během reflexe rozebereme plusy a minusy práce s těmito digitálními nástroji a jejich možnosti pro didaktické využití.


Vystoupení partnerů konference

Petr Caloň (Edugo solutions s.r.o)

Chromebooky jako skvělý nástroj pro individualizaci výuky

Představíme vám, jak pomocí chromebooků jednoduše individualizovat výuku. Jak s nimi ve výuce pracovat a jak je jednoduše spravovat. Chromebooky jsou bezpečné a nezničitelné notebooky určené přímo do školního prostředí. Na závěr si ukážeme vybrané top aplikace, které na chromeboocích fungují opravdu skvěle. Přednášku zajišťuje partner konference Edugo solutions, s.r.o.

Mgr. Hana Ulíková (AV MEDIA SYSTEMS)

Nový pohled na interaktivitu – jak přenést aktivitu na žáky
a rozvíjet kompetence

Říkáte si, že interaktivní tabule byly trendem před deseti lety? Od té doby se staly standardním vybavením školní třídy. A právě proto si pojďme ukázat, jak tento základní nástroj, který máme všichni neustále k dispozici, využít pro rozvoj kompetencí. Nebude to o tvorbě DUMů a přesouvání obrázků, ale budeme už pracovat v cloudu a podíváme se na různé scénáře a formy výuky. Od práce s celou třídou přes skupinovou práci až po individualizaci výuky s využitím žákovských zařízení. A také na propojení výuky ve třídě s prací doma. Zjistíme, jak dnešní pojetí interaktivní výuky přispívá k rozvoji matematické i digitální gramotnosti. Přednášku zajišťuje partner konference společnost AV Media Systems.


Vít Kalisz (OrgPad s.r.o.)

Jak se díky počítačům změnila a změní výuka

Budeme se věnovat asistovanému učení s pomocí umělé inteligence, rychlému generování textů a obrázků, překladům a skvělým hrám pro zlepšení našich digitálních dovedností. Ukážeme si konkrétní příklady, které můžete hned zítra použít ve výuce. Budeme se učit ptát a ověřovat si informace. Naučíme se rychle budovat nadhled. Na workshopu se vám otevře celá řada nových možností. Přednášku zajišťuje partner konference společnost OrgPad.

Tomáš Hubálek (Moudrá Sovička z.s.)

Moudrá Síť – mezigenerační propojení mladší a starší generace přes digitální technologie

V rámci workshopu si představíme webovou aplikaci Moudrá Síť, která pomáhá seniorům správně a bezpečně používat jejich zařízení (například chytrý telefon, tablet, notebook). Dozvíme se, jak se digitální asistenti (studenti) zapojují do projektu a jaké jsou jejich reakce i reakce seniorů. Povíme si, jak je důležité podporovat mezigenerační propojení a vzájemné předávání dovedností přes nové technologie a služby. Workshop zajišťuje partner konference společnost Moudrá Sovička.


Karel Klatovský (Microsoft CZ)

Novinky ze světa Microsoft ČR

Od posledního setkání zde na Seči se v nástrojích Microsoft 365 objevilo plno nových funkcí, mnoho z nich i s podporou AI. Přepis rozhovoru, personalizace výuky s vytvářením zadání pro žáky, živé hlasování ve Forms nebo PowerPointu nebo Bing Enterprise založený na ChatGPT4. A k tomu třeba generování obrázků pomocí DALL-E2, automatická tvorba titulků, materiály pro výuku kyberbezpečnosti v Minecraftu, tvorba hlasových podkladů pro školní video – to je jen malá část toho, co si budeme společně ukazovat. Přednášku zajišťuje partner konference společnost Microsoft ČR.

Jakub Novotný (PROFIMEDIA s.r.o.)

Nabídka produktů Aktivní třídy pro účely výuky Nové informatiky

Robotické stavebnice a autonomní roboti v akční ukázce jejich praktického využití v každodenní výuce. Ukázky základních funkcí technologií a příklady jejich metodických využití. Přednášku zajišťuje partner konference společnost Profimedia.


Petra Heinzová (Boxed s.r.o), Luděk Heinz (Boxed s.r.o)

Školní Maker Space ve vazbě na revizi RVP

Workshop bude zaměřen především na předání zkušeností z realizace projektových dnů, kroužků a příměstských táborů v Otevřeném mlýně (www.otevrenymlyn.cz). Máme pro vás připraveny praktické ukázky, jak lze propojit digitální kompetence s rozvojem kreativity žáků, s propojením moderních výukových pomůcek s klasickými materiály a jak podporovat mezipředmětové vazby. Ukážeme si, jak lze vytvořit školní Maker Space v běžné třídě nebo počítačové učebně. Představíme, kde jsou na moderní pomůcky a pro aktivní pedagogy další finanční zdroje nad rámec běžně využívaných Šablon OP JAK a NPO. Workshop zajišťuje partner konference společnost Boxed.

Matěj Kopecký (EPSON CZ)

Cenově dostupná a chytrá zobrazovací řešení pro běžnou i moderní formu výuky

Workshop se zaměří na ukázku efektivního využití moderních zobrazovacích zařízení EPSON. Ty mohou sloužit nejen k naplnění základní podstaty sdílení informací ve výuce, ale také k rozvoji digitálních kompetencí s možností přenesení (inter)aktivity bezdrátově na koncová zařízení studentů na jakémkoliv operačním systému při využití správné velikosti zobrazovaného obsahu. Dále si ukážeme možnost integrace dalších periférií do prostředí moderních zobrazovačů EPSON – bezdrátové připojení vizualizéru, tiskárny či skeneru a následná práce s obsahem v digitální formě. Díky vestavěné bezdrátové konektivitě v zařízeních dokáže být i základní model dostupným a funkčním řešením pro školy, které vtáhne žáky do děje a umožní jim sdílet obsah, a následně s ním pracovat, dle metodiky učitele. Workshop zajišťuje partner konference společnost Epson.


Milan Hausner, Klára Hránková a tým NPI ČR

Profesní rozvoj současných i budoucích ICT koordinátorů

NPI ČR představí nabídku kvalifikačního studia ICT koordinátorů na svých krajských pracovištích. Navíc proběhne diskuze o potřebách průběžného vzdělávání ICT koordinátorů na školách.

Společnost INFRACZ představí, jak je možné na základě opakovaných anket u koordinátorů ICT v průběhu posledních 15 let prezentovat vývoj této školní role na časové ose. V průběhu workshopu proběhne prezentace a diskuze nad vysledovanými trendy od „železa“ k „rozvoji lidské mysli" aneb Role ICT koordinátora ve světle běhu času.

Anna Stočesová Martinková (MŠMT ČR)

Prevence digitální propasti - Národní plán obnovy 2023

V roce 2023 pokračuje na školách proces digitalizace prostřednictvím Národního plánu obnovy – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Zazní příklady a návody, jak využít finančních prostředků nejen na digitální učební pomůcky, ale zejména na prevenci digitální propasti žáků základních a středních škol. Jaké podmínky, kritéria a účel musí školy splnit podle stanovených podmínek a jaké otázky budou stanoveny pro povinný sběr dat. Zároveň zazní příklady dobré praxe a bude prostor k diskuzi. Revize rámcového vzdělávacího programu přinesla do škol nejen nový obsah vzdělávací oblasti předmětu Informatika, ale zejména novou klíčovou digitální kompetenci a díky ní mají žáci možnost rozvíjet své informatické myšlení a digitální kompetence napříč vzdělávacími oblastmi, což vede ke zvýšenému využívání mobilních digitálních technologií nejen v běžné výuce, ale také v domácí přípravě. Žáci tak v mnohem větší míře využívají např. chytrý telefon, tablet, notebook, chromebook apod. jako nástroj, který jim umožňuje komunikovat, spolupracovat, digitálně zpracovávat vzdělávací obsah a zapojovat se aktivně do výuky s využitím vlastního mobilního digitálního zařízení za podpory učitele (v rámci BYOD). Přístup ke sdíleným vzdělávacím zdrojům je pro žáky dostupný pomocí jejich vlastního mobilního digitálních zařízení. Prevence digitální propasti se zaměřuje na žáky, kteří tato zařízení nemají dle svých potřeb k dispozici a školy tak mohou tato zařízení žákům zapůjčovat krátkodobě nebo dlouhodobě. Inspiraci školy mohou čerpat z metodické podpory MŠMT na webu https://www.edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti/ a ze strany sítě IT guru NPI ČR.


Jan Němec

Představení projektu Glitr, vazba na mateřskou aplikaci a první krůčky ve vzdělávání

Ukázka vybraných cvičení v mobilní aplikaci. Tvorba základního cvičení –⁠ ukázka editačního prostředí. Výsledkem workshopu je hotové krátké cvičení publikované v aplikaci. Workshop zajišťuje partner konference společnost Glitr.