Lektoři 2022

Na konferenci v roce 2022 vystoupili tito lektoři:

M. DVOŘÁK PowerPoint a Flip

H. HAVLÍNOVÁ Jablko, jak ho možná (ne)znáte aneb tematická výuka a rozvoj digitální kompetence

H. KUCIÁNOVÁ Informatika nejsou jen hodiny informatiky

L. KOVAŘÍKOVÁ Grafy v češtině – Dá se propojit čeština s matematikou?

M. BUKÁČEK Digitální kompetence v hodinách zeměpisu

V. VANÍČKOVÁ #občanka #digi kompetence #spojme to

M. TUNKEROVÁ, R. VOTAVOVÁ Zkušenosti s výukou nové informatiky u žáků s mentálním postižením

E. ROBERTS Hybridní výuka i po covidu

Z. FILIPI Informační systémy ve výuce informatiky podle RVP

P. KNOBLOCH Nová informatika a jak na ni

P. CALOŇ Chromebooky ve škole

N. MICAJOVÁ Použití programu Da Vinci v hodinách Výtvarné výchovy

C. BROM Datová Lhota: O „digitálních technologiích“ pro 1. a 2. stupeň zábavně

F. JELÍNEK Data, informace a modelování s technologiemi i bez nich

J. RYBOVÁ Pohádka a technologie?


Mgr. Miroslav Dvořák

Je zástupcem ředitele na ZŠ a MŠ Nedvědova Olomouc, učí informatiku. Je krajský ICT metodik projektu SYPO pro Olomoucký kraj, patří mezi Microsoft Innovative Educator Fellow. V roce 2018 se účastnil celosvětového setkání učitelů E2 Educators Exchange v Singapuru, kde získal ocenění v části Pattern Recognition. Je spoluautor příručky 100 příkladů pro Office a 64 aktivit pro školní mobilní zařízení. Pomáhá školám ve správě zařízení pomocí Microsoft Endpoint Manager a ve větším využití cloudových technologií. Škola, ve které je zástupcem ředitele, má zvládnutou digitální transformaci pro potřeby 21. století a získala ocenění Microsoft Showcase school.

Workshop

PowerPoint a Flip

Pojďme zbořit předsudek, že žáci při práci s počítačem spolu nekomunikují. Natáčejme krátká videa ve Flip a Stop motion animace pomocí PowerPointu. Pro workshop budeme potřebovat mobilní telefon s kamerkou, ale to máte. I vaši žáci jej mají. Jen jej vytáhněme na lavici a začněme používat.


PhDr. Hana Havlínová, Ph.D

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy, v němž má více než 20letou praxi. Od roku 2017 působí v NPI ČR jako garantka primárního vzdělávání, kde se mimo jiné věnuje metodické podpoře prvostupňových učitelů při zavádění digitální kompetence do výuky.

Workshop

Jablko, jak ho možná (ne)znáte aneb tematická výuka a rozvoj digitální kompetence

Výuka na 1. stupni ZŠ svým komplexním pojetím nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj digitální kompetence. Některé jsou zřejmé na první pohled, jiné se ukrývají v běžných aktivitách, které učitelé do výuky zařazují, a to i bez zapojení digitálních technologií. Účastníci workshopu budou mít příležitost, v roli žáků, prožít tematicky zaměřenou lekci. Společně pak budeme hledat a pojmenovávat propojení s rozvojem konkrétních oblastí digitální kompetence. Součástí bude i doporučení inspirativních zdrojů.


Mgr. Hana Kuciánová

Vyučuje na ZŠ jazyků Karlovy Vary na 1. stupni, dlouhodobě se zabývá výukou informatiky na 1. stupni. Od roku 2019 působí v projektu SYPO NPI ČR v metodických kabinetech Informatika ICT, Matematika a její aplikace a Předškolní a Prvostupňové vzdělávání. Zabývá se metodickou a lektorskou činností zejména v oblasti informatiky, v současné době zaváděním nové informatiky do výuky na 1. stupni ZŠ.

Workshop

Informatika nejsou jen hodiny informatiky

Společně se podíváme na konkrétní příklady z výuky nové informatiky na 1. stupni ZŠ, která není jen o programování robotů, ale jejím obsahem je také rozvoj informatického myšlení. Ukážeme si typy úloh a zadání, se kterými se žáci setkávají i v dalších oborech a při jejichž řešení je rozvoj informatického myšlení podporován. K naplňování cílů informatiky tak můžeme směřovat i mimo vyučovací hodiny, které jsou informatice věnovány.


Mgr. Ludmila Kovaříková

V současnosti učí na ZŠ ve Vranovicích u Brna. V projektech Digigram a PPUČ se věnovala především profesnímu rozvoji učitelů a čtenářské a digitální gramotnosti, na které klade důraz i jako předsedkyně metodického kabinetu Český jazyk a literatura projektu SYPO v oblasti Brno-venkov. Je také autorkou e-learningu Rozvoj digitálních kompetencí v českém jazyce a literatuře. Na svých webových stránkách i ve skupině GEG Učte s námi ráda předává své zkušenosti dál.

Workshop

Grafy v češtině – Dá se propojit čeština s matematikou?

Tento příspěvek ukáže, že je to možné. Vyzkoušíme si sesbírat data, vytvořit graf a prezentovat ho na jednoduchých webových stránkách. Nakonec si vysvětlíme nejen to, které digitální kompetence rozvíjíme, ale také k jakým změnám dochází při psaní elektronických textů.


Mgr. Miloš Bukáček

Lektor je učitelem informatiky, zeměpisu a ICT koordinátorem na Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Působí v expertním týmu za předměty zeměpis a informatika v projektu ČT edu. Vytvořil a lektoruje kurzy DVPP v oblasti GIS, DPZ a využití mobilních zařízení ve výuce. Je členem krajského kabinetu Informatika a ICT Kraje Vysočina v rámci projektu SYPO a programovým a organizačním garantem celostátní konference Počítač ve škole.

Workshop

Digitální kompetence v hodinách zeměpisu

Na workshopu si představíme kurz pro pedagogy zaměřený na podporu rozvoje digitálních kompetencí v hodinách zeměpisu. Seznámíme se s vybranými tématy kurzu a na praktických úlohách si ukážeme, jak přispívají k rozvoji digitálních kompetencí.


Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Učitelka „na volné noze“, nadšená fanynka oborové didaktiky společenských věd a hokeje. Věnuje se tvorbě metodických materiálů, lektorování vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ, učitele, knihovníky a přípravě budoucích učitelů. Nedílnou součástí jejího nejen profesního života je volnočasová práce s dětmi a mládeží na letních táborech a adaptačních kurzech.

Workshop

#občanka #digitální kompetence #spojme to

Workshop je zaměřen na ukázku propojení rozvoje digitálních kompetencí s předmětem Výchova k občanství. Účastníci se seznámí s tipy, jak svou výuku doplnit o činnosti a aktivity napomáhající rozvoji digitálních kompetencí. A že do „občanky“ stoprocentně patří! Přijďte se podívat a sdílet své zkušenosti z výuky.


Mgr. Milena Tunkerová

Je ředitelkou Základní školy Kroměříž, 1. máje. Škola je zřízená podle § 16 odstavec 9, pro žáky s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Spolupracuje s NPI ČR jako autorka při tvorbě vzdělávacího obsahu pro paragrafové školy. Vyučuje předmět informatika.

PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová

Pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky jako garantka společného vzdělávání. Spolupodílela se na tvorbě snížených výstupů (MDÚ) pro žáky s lehkým mentálním postižením v revidovaném RVP ZV. Je členkou týmu, který připravuje metodickou podporu pro učitele těchto žáků. Žáky s mentálním postižením vyučuje na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Workshop

Zkušenosti s výukou nové informatiky u žáků s mentálním postižením

Při výuce nové informatiky žáků s mentálním postižením je zpravidla nezbytným podpůrným opatřením úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. V rámci workshopu budou představeny způsoby, jak lze MDÚ s žáky konkrétně naplnit.


Edita Roberts

Kulturní a sociální antropoložka, 12 let učí na ZŠ a od r. 2021 pracuje také jako lektorka pro AV Media. Zkušenosti z terénních výzkumů východoslovenských romských osad a uprchlického tábora v Černé Hoře zúročila v citlivém přístupu k znevýhodněným dětem v českých školách. V rámci testování kombinovaného vzdělávání vytváří projekty založené na systému partnerského učení, rozvíjejícího jazykové a digitální schopnosti dětí. Spolupracuje s edukačním oddělením České filharmonie, neziskovou organizací Post Bellum a Akademií Evropské unie, kde spoluvytváří online vzdělávací materiály pro učitele. Stala se stříbrným SMART ambasadorem Lumia (Smart Learning Suite Online).

Workshop

Hybridní výuka i „po covidu“?

V tomto workshopu se zaměříme na zkušenosti s výukou kombinovaným způsobem, tedy na kombinaci standardní výuky s online aktivitami, kdy se žáci vzdělávají jak prezenčně ve škole, tak zároveň pomocí digitálních nástrojů ze svých domovů. Ve workshopu si ukážeme, že kombinace obou typů výuky přináší široké možnosti využití.


PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

Vystudoval obor učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické informatiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů. Je hlavním autorem internetové učebnice Práce s daty.

Workshop

Informační systémy ve výuce informatiky podle RVP

Pokud chceme získávat z dat informace, je užitečné mít v nich pořádek. Žáci by si uvedeného měli být vědomi a s naší pomocí postupně rozvíjet potřebné dovednosti, které je k tomu dovedou. Při workshopu si představíme možnosti, jak jim pomoci v oblasti informačních systémů, tak, aby nešlo pouze o práci s tabulkovým kalkulátorem. Budeme společně hledat cesty a zkoušet na konkrétních příkladech budovat promyšlenou evidenci dat, s nimiž lze posléze dobře hromadně pracovat.


Mgr. Pavel Knobloch

Snaží se řídit krédem, že když za ním někdo přijde, zda by mu „něco“ neudělal, odpoví mu „já to raději naučím“. Proto mne školení baví a doufám, že baví i ostatní. Mou snahou je naučit ostatní to, co umím, a otevřít jim dveře k tomu, aby se mohli dál rozvíjet. Samotného mě to vede k tomu, abych se učil něco nového a nebyl spokojen s tím, co jsem dělal doposud.
Působí jako učitel informatiky na gymnáziu, má zkušenosti s výukou žáků se SPU a věnuje se lektorování učitelů. Je členem Jednoty školských informatiků a baví ho výměna zkušeností v Digicentrech Elixíru do škol. Zaměřuje se na smysluplnou výuku informatiky.

Workshop

Nová informatika a jak na ni

Tématem workshopu jsou konkrétní výukové materiály a jejich rozbor z hlediska nové informatiky, informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účastníci si osvojí způsob nahlížení na jednotlivé aktivity, které mohou využívat v hodinách informatiky.


Mgr. Petr Caloň

Je učitelem dějepisu, základů společenských věd, zeměpisu a informatiky na Masarykově gymnáziu v Příboře. Zároveň je dlouholetým členem skupiny GUG. V poslední době se však věnuje především chromebookům a všemu, co je s nimi spojeno. Na jeho domovské škole vznikla před více než osmi lety první chromebooková učebna v ČR. Na konferenci zastupuje společnost Edugo solutions, která je partnerem Googlu ve vzdělávání pro Česko a Slovensko a věnuje se právě této problematice.

Workshop

Chromebooky ve škole

Zajímají vás „nezničitelné“ chromebooky (notebooky od Googlu) a přemýšlíte o jejich pořízení do vaší školy? Pořídili jste si chromebooky, a nevíte, jak je využít na 100 %? Přijďte na náš workshop, kde si můžete tato zařízení nejen vyzkoušet, ale zejména si ukážeme, jak s nimi ve výuce pracovat. Společně si vytvoříme jednoduchý test, který převedeme do zamčeného režimu na chromeboocích. Zjistíte, že je vzdáleně může spravovat kdokoliv. A společně si vyzkoušíme některé aplikace, které na chromeboocích fungují opravdu skvěle. Na setkání si vyzkoušíte chromebooky, které jsou určeny do náročných školních podmínek, splňují vojenský standard odolnosti (přežijí pád, polití…), zodpovíme vaše dotazy a v případě zájmu vám tato zařízení ihned zdarma zapůjčíme do školy.


Nikola Micajová

Věnuje se převážně filmovému vzdělávání a festivalové produkci. Působí v organizaci Aeroškola, kde se věnuje střihu, animaci a analogové fotografii. Zároveň vyučuje na pražské střední škole dějiny filmu a studuje obor Filmová věda na Univerzitě Karlově.

Workshop

Použití programu Da Vinci v hodinách Výtvarné výchovy

Ve střihovém workshopu se účastníci seznámí se základy editace videa a zvuku. Práce bude probíhat ve střihovém programu DaVinci Resolve, který je volně dostupný ke stažení. Součástí workshopu budou základní postupy pro editaci videa, jako je střih na časové ose, základní střihové postupy, kombinace záběrů, a rovněž i práce se zvukovou stopou. Všechny probírané postupy jsou všakv ostatních programech velmi podobné, a absolvent kurzu je tak bude schopen uplatnit i při práci s jiným softwarem.


!

Prosíme účastníky, aby si stáhli a nainstalovali zdarma editační program DaVinci Resolve.
Zvolte verzi DaVinci Resolve 18 a dále váš operační systém. Dále se jen zaregistrujete a poté již můžete stahovat a instalovat program.
Pro lehčí práci s programem si přineste vlastní notebook s myší / tablet s myší a klávesnicí.

Cyril Brom

Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování. Podílel se i na projektech Kingdom Come: Deliverance, Československo 38–89, Pogamut a Evropa 2045.

Workshop

Datová Lhota: O „digitálních technologiích“
pro 1. a 2. stupeň zábavně

Kde jsou na internetu „schovaná“ naše data? Co o nás v Googlu vědí? Tato (a další) témata patří do okruhu Digitální technologie na přelomu 1. a 2. stupně. Ukážeme, jak je učitelé, kteří informatiku sami nikdy nestudovali, mohou vyučovat pomocí modelových hodin k seriálu Datová Lhota.


Mgr. Filip Jelínek

Učitel informatiky a tělesné výchovy na Gymnáziu Prachatice. Řadu let pomáhá učitelům zavádět moderní technologie do výuky. Jako lektor vede pravidelně webináře a semináře se zaměřením na využívání informačních technologií ve výuce. V rámci projektu SYPO působí v Jihočeském kraji jako krajský ICT metodik, školám pomáhá s revizí RVP ZV a jejich vzdělávacími programy.

Workshop

Data, informace a modelování s technologiemi i bez nich

Účastníci workshopu si prakticky vyzkoušejí aktivity, které mohou zařadit do svých hodin nové informatiky na 2. stupni ZŠ. Pracovat budeme unplugged i s ukázkami s využitím digitálních technologií. Prostor bude věnován také diskusi a vzájemnému sdílení inspirace.


Mgr. Jovanka Rybová

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na MU v Brně a šesti semestrové studium specializace Speciální pedagogika. Od roku 1992 pracovala jako učitelka 1. stupně na ZŠ Újezd Kyjov. V roce 2010 absolvovala specializační studium pro ředitele škol a od roku 2012 je ředitelkou malotřídní školy ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice. Od roku 2011 působí jako lektor DVPP, lektoruje workshopy na témata rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a motivaci a aktivizaci žáků v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Je autorkou a spoluautorkou řady učebnic a pracovních sešitů vydavatelství Taktik. Od roku 2017 spolupracuje s NPI ČR v projektu PPUČ na pozici regionálního koordinátora gramotností.

Workshop

Pohádka a technologie?

Je pohádka v dnešním světě stále aktuální? Lze ji propojit s technologiemi? Samozřejmě že ano. Dnes je každé dítě či žák 1. stupně zavalen technologiemi. Naším cílem je naučit ho využívat je smysluplněa účelně. Na známých pohádkách si ukážeme, jaká nebezpečí nás mohou potkat jak v reálném, tak online světě.