Materiály z konference

Datová Lhota: O digitálních technologiích
pro 1. a 2. stupeň zábavně

Cyril Brom

Kde jsou na internetu „schovaná“ naše data? Co o nás v Googlu vědí? Tato (a další) témata patří do okruhu Digitální technologie na přelomu 1. a 2. stupně. Ukážeme, jak je učitelé, kteří informatiku sami nikdy nestudovali, mohou vyučovat pomocí modelových hodin k seriálu Datová Lhota.


Hybridní výuka i po covidu?

Edita Roberts

V tomto workshopu se zaměříme na zkušenosti s výukou kombinovaným způsobem, tedy na kombinaci standardní výuky s online aktivitami, kdy se žáci vzdělávají jak prezenčně ve škole, tak zároveň pomocí digitálních nástrojů ze svých domovů. Ve workshopu si ukážeme, že kombinace obou typů výuky přináší široké možnosti využití.


Digitální kompetence v hodinách zeměpisu

Mgr. Miloš Bukáček

Na workshopu si představíme kurz pro pedagogy zaměřený na podporu rozvoje digitálních kompetencí v hodinách zeměpisu. Seznámíme se s vybranými tématy kurzu a na praktických úlohách si ukážeme, jak přispívají k rozvoji digitálních kompetencí.


Jablko, jak ho možná (ne)znáte aneb Tematická výuka a rozvoj digitální kompetence

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D

Výuka na 1. stupni ZŠ svým komplexním pojetím nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj digitální kompetence. Některé jsou zřejmé na první pohled, jiné se ukrývají v běžných aktivitách, které učitelé do výuky zařazují, a to i bez zapojení digitálních technologií. Účastníci workshopu budou mít příležitost, v roli žáků, prožít tematicky zaměřenou lekci. Společně pak budeme hledat a pojmenovávat propojení s rozvojem konkrétních oblastí digitální kompetence. Součástí bude i doporučení inspirativních zdrojů.


Nová informatika a jak na ni

Mgr. Pavel Knobloch

Tématem workshopu jsou konkrétní výukové materiály a jejich rozbor z hlediska nové informatiky, informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účastníci si osvojí způsob nahlížení na jednotlivé aktivity, které mohou využívat v hodinách informatiky.


Zkušenosti s výukou nové informatiky u žáků s mentálním postižením

PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová, Mgr. Milena Tunkerová

Při výuce nové informatiky žáků s mentálním postižením je zpravidla nezbytným podpůrným opatřením úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. V rámci workshopu budou představeny způsoby, jak lze MDÚ s žáky konkrétně naplnit.


Pohádka a technologie

Jovanka Rybová

Jak ve výuce využít práci s pohádkovým příběhem? Podle Jovanky Rybové, ředitelky ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice, tohle rozhodně není úkol jen do hodiny Českého jazyka. Na svém workshopu v rámci konference DigiSeč 2022 nás její pohádka provedla rozvojem matematických i digitálních kompetencí. Zabrousila však i k základům kyberbezpečnosti a poskytování první pomoci.

Videozáznamy a prezentace řečníků


Od pyramid po roboty

Sara Polak

Lidstvo se už tisíce let pohybuje v opakujících se vzorcích a sinusoidách. Stručně řečeno, děláme pořád ty samé věci a stejné chyby. Pak ale přijde krize, která otevře dveře novým možnostem a novým způsobům přemýšlení a fungování. Už nějaký čas technologie –⁠ jako je internet, blokový řetězec, AI nebo kryptoměny – hýbou společenskou strukturou. Jak se to celé vyvrbí? Čeká nás konec národních států, nebo vznik nové paralelní cloudové civilizace? 


Vystoupení z komfortní zóny

Dana Drábová

Dana Drábová hovořila na konferenci DigiSeč o tom, jak se stala předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jak se dá přežít informační vlna a jak třídit velké množství informací a budovat důvěru v populaci. Část prezentace byla rovněž věnována rusko-ukrajinskému konfliktu.


Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty


Ondřej Neumajer

Znění rámcových vzdělávacích programů z roku 2021 přináší nový obsah výuky informatiky a rozšiřuje rozvoj digitálních kompetencí žáků i do ostatních vzdělávacích oborů. Za dva roky by mělo dojít k ještě rozsáhlejším změnám RVP. Poslední vývoj světa ukazuje, že jistoty, které formovaly náš svět v minulosti, už žádnými jistotami nejsou. Budoucnost je stále obtížněji předvídatelná, proto se mění základy toho, co dětem pomůže v ní dobře žít. Nastupující generace navíc čekají výzvy, jejichž řešení dnes neznáme nebo neumíme zařídit. Jakou cestou by bylo dobré se vydat a jakou roli v tom hrají digitální technologie? Proč není dobrý nápad postavit technologie do popředí hybných sil ve školách?


Další metodická podpora škol v rámci NPO a Standardu konektivity škol

Anna Stočesová Martinková

Jak správně využít finanční prostředky získané z Národního plánu obnovy na implementaci revize ICT v RVP do výuky?

Digitální technologie ve škole